Επιστροφές Πιστωτικού Υπολοίπου σε ΙΒΑΝ

Αίτηση Επιστροφής Πιστωτικού Υπολοίπου σε ΙΒΑΝ για Παροχή Φυσικού Προσώπου

Σας ενημερώνουμε ότι δικαιούχος της επιστροφής είναι μόνο ο συμβαλλόμενος πελάτης.

Για την υποβολή του αιτήματός σας θα πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Το IBAN του λογαριασμού σε επίσημο τραπεζικό έγγραφο (π.χ. αντίγραφο/ φωτογραφία του βιβλιαρίου κίνησης ή της κάρτας μισθοδοσίας ή screenshot από το e-banking κοκ) όπου θα αναγράφεται ο δικαιούχος τους λογαριασμού, ο οποίος θα πρέπει να είναι ο συμβαλλόμενος πελάτης. Σε περίπτωση που ο συμβαλλόμενος πελάτης δεν φέρει τραπεζικό λογαριασμό στα στοιχεία του, θα χρειαστεί να επισυναφθεί ΥΔ (θεωρημένη από ΚΕΠ, Αστυνομική Αρχή ή από το gov.gr) τρίτου προσώπου, ο οποίος θα σημειώσει ότι αποδέχεται να μεταφερθεί το ποσό x€ από την παροχή ρεύματος με αριθμό συμβολαίου x, με συμβαλλόμενο πελάτη (ονοματεπώνυμο) στον τραπεζικό λογαριασμό όπου είναι δικαιούχος με αριθμό ΙΒΑΝ GR(xxxxxxxxxxx).
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατήριο του αιτούντος.

Ειδικές Περιπτώσεις

  • Πιστοποιητικό Θανάτου του συμβαλλόμενου πελάτη.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτών ως δικαιούχος δηλώνει ότι είναι ο μοναδικός κληρονόμος του αποβιώσαντος. Αν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι του ενός απαιτείται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 από τον καθένα κληρονόμο με το γνήσιο της υπογραφής επικυρωμένο από αρμόδια δημόσια αρχή (ΚΕΠ, Αστυνομική Αρχή ή από το gov.gr) για τη σύμφωνη γνώμη του, στην οποία θα αναφέρει επιπλέον και τους λοιπούς κληρονόμους.

* Υποχρεωτικά πεδία

Επιτυχής εισαγωγή
Επιτυχής εισαγωγή
Επιτυχής εισαγωγή