Επιστροφές Πιστωτικού Υπολοίπου σε ΙΒΑΝ

Αίτηση Επιστροφής Πιστωτικού Υπολοίπου σε ΙΒΑΝ για Παροχή Νομικού Προσώπου

Σας ενημερώνουμε ότι δικαιούχος της επιστροφής είναι μόνο ο συμβαλλόμενος πελάτης.

Για την υποβολή του αιτήματός σας θα πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατήριο του Νόμιμου Εκπροσώπου της εταιρείας.
  • Έγγραφα ταυτοποίησης/ νομιμοποίησης Νομικού προσώπου κατά περίπτωση, δηλαδή ΦΕΚ Εκπροσώπησης ή Καταστατικό Εταιρείας.
  • Αποδεικτικό IBAN του λογαριασμού σε επίσημο τραπεζικό έγγραφο (π.χ. αντίγραφο/ φωτογραφία του βιβλιαρίου κίνησης ή screenshot από το e-banking κοκ) όπου θα αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας ως δικαιούχος τους λογαριασμού.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα για ποσά άνω των 3.000€.

* Υποχρεωτικά πεδία

Επιτυχής εισαγωγή
Επιτυχής εισαγωγή
Επιτυχής εισαγωγή